مثبت یک می دم به اونا که وقتی سرکار نشستن همش دارن از مشروب و تجربه های آنچنانیشون می گن وقت نماز که می شه بدو می رن صف اول مسجد محل کار وای می سن