می خوام بعلاوه یك بدم به اونایی كه صب از خونه میان بیرون سوار ماشین می شن و راه میوفتن سمت محل كار . بعد كنار خیابون می بینن همكارشون وایساده منتظر تاكسی براش بوق می زنن و دست تكون می دن براش