ینی مثبت یک می دم به اون عمو قیلترچی که امروز صب گذاشت بدون دغدغه برا خودمون کلی با فیس بوک حال بکنیم و فیلم جنایت پل مدیریت رو تو یوتیوب ببینیم