ینی +1 داره اونایی كه به كس برای نماز خوندن اقتدا نكردن به كسی و خودشون دست به كار شدن
با تشكر از علی جباری