ینی +1 می دم به اونی كه 90 نفر رو سرتیپ می كنه اما تو مملكت 90 تا تیپ نداریم كه اینا سرتیپاش بشن