ینی +1 می دم به اونی كه می شینه حساب می كنه تو آمریكا تو هر دقیقه چند تا تجاوز انجام می شه اون وقت نمی دونه تو همین كشور تو هر روز چند تا تجاوز گروهی انجام می شه