ینی +1 می دم به اونی كه وقتی هوا گرمه می گه بیا یه لیوان چای داغ بخوریم جیگرمون حال بیاد .